LPBI (Lembaga Penyederhanaan Bahasa Indonesia) akan mengurangi jumlah abjad pada bahasa Indonesia. Abjad yang digunakan saat ini berjumlah 26. Para pakar komunikasi merasa ke 26 abjad. tersebut masih terlalu banyak, lagipula ada beberapa abjad yang jarang digunakan.

Pertama, huruf X, diganti dengan gabungan huruf K dan S. Kebetulan hampir tidak ada kata dalam bahasa Indonesia asli yang menggunakan huruf ini, kebanyakan merupakan serapan dari bahasa asing. Misal taxi menjadi taksi, maximal menjadi maksimal.

Selanjutnya, huruf Q diganti dengan KW. Kata2 yang menggunakan huruf ini juga sangat sedikit sekali. Huruf Z diganti menjadi C. Tidak ada alasan kuat tentang hal ini.

Huruf Y diganti dengan I. Hal ini dilakukan sebab bunii huruf tersebut mirip dengan I.

Lalu huruf F dan V keduania diganti menjadi P. Pada lepel ini masih belum terjadi perubahan iang signipikan.

Hurup W kemudian diganti menjadi hurup U. Berarti sampai saat ini kita sudah mengeliminasi 7 hurup.

Hurup iang bisa kita eliminasi lagi adalah R, mengingat baniak orang iang kesulitan meniebutkan hurup tsb. R kita ganti dengan L.

Selanjutnia, gabungan hulup KH diganti. menjadi H.

Iang paling belpengaluh adalah hulup S iang diganti menjadi C. Hulup G juga menjadi K. Dan hulup J juga diganti menjadi C.

dan ini hasilnya ketika 13 huruf tadi ditiadakan atau diganti atau digabungkan

Open
” Caia laca cudah cukup untuk hulup-hulup konconannia. Cekalank kita kanti hulup pokalnia. Cuma. ada lima hulup pokal A,I,U,E,O. Kita akan eliminaci dua hulup pokal. Hulup I mencadi dua hulup E iaitu EE. Cementala hulup U mencadee dua hulup O iaitoo OO. Cadi, campe cekalank, keeta belhaceel menkulangee hooloop-hooloop keeta. Kalaoo keeta tooleeckan lagee, hooloop-hooloop. eeang telceeca adalah: A,B,C,D,E,H,K,L,M,N,O,P,T. Haneea ada dooa belac hooloop. Looal beeaca bookan? Padahal cebeloomna keeta pooeneea 26 hooloop. Eenee adalah penemooan eeang penteeng ”
Open
Ciee Yang Kena Tipu :v